CONTACT

BTW Befestigungstechnik in Westfalen GmbH
Gutenbergstraße 13-15
58300 Wetter – Germany

info@en.befestigungstechnik-westfalen.de

+49 (0) 2335 17099-70

Martin Schimanowski – SALES MANAGER

Mail: ms@en.befestigungstechnik-westfalen.de

Tel: +49 (0) 2335 17099-77

Andreas Müller – CEO

Mail: am@en.befestigungstechnik-westfalen.de

Tel: +49 (0) 2335 17099-71

Gabriele Jäger – ORDER PROCESSING

Mail: gj@en.befestigungstechnik-westfalen.de

Rolf Wente – TECHNICAL DEVELOPMENT

Mail: rw@en.befestigungstechnik-westfalen.de